Inne Stanowiska

Przedstawione tutaj inne grodziska z doliny Dunajca obrosły ogromną literaturą, która jednak w znacznym stopniu nie jest już aktualna. Dlatego w spisie tym podajemy tylko (w porządku alfabetycznym) wybrane nowsze lub wciąż aktualne opracowania naukowe, które dotyczą osadnictwa prehistorycznego i wczesnohistorycznego w Kotlinach Łąckiej i Sądeckiej.

Jędrysik Joanna
2018 Babia Góra w Zabrzeży odkryta na nowo, czyli grodziska średniowiecznego tutaj nie było, Płaj 56, 83–93.

Jędrysik Joanna, Rydzewska Ewa, Markiewicz Joanna A., Rzońca Justyna
2021 Rezultaty analiz chronologiczno-przestrzennych materiałów z dawnych badań prehistorycznej osady wyżynnej w Zabrzeży, pow. nowosądecki, (w:) Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach, Krosno.

Madyda-Legutko Renata
1995 Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim – katalog stanowisk, Rozprawy Habilitacyjne UJ, 304/2, Kraków.
1995a Sytuacja kulturowa we wczesnej epoce żelaza na terenie polskiej części Karpat Zachodnich, (w:) Dziedzictwo kulturowe epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Górnym Śląsku i w Małopolsce, Śląskie Prace Prehistoryczne, 4, 241-265.
1996 Zróżnicowanie kulturowe polskiej strefy beskidzkiej w okresie lateńskim i rzymskim, Rozprawy Habilitacyjne UJ, 304/1, Kraków.

Madyda-Legutko Renata, Tunia Krzysztof
2015 Osady obronne (?) ludności kultury puchowskiej nad Dunajcem, (w:) Pradziejowe osady obronne w Karpatach, J. Gancarski (red.), Krosno, 347–380.

Markiewicz Joanna A.
2020 Rozwój osadnictwa prehistorycznego w górach Europy Środkowej – studia przypadków, [w:] Archeologia Gór. In memoriam profesor Andrzej Żaki, S. Buławka, M. Cieśla, K. Kerneder-Gubała, P. Kocańda, R. Kowalski, A. Kraszewska (red.), Warszawa, 93–122.
2020a Familiarising the landscape: the development of prehistoric settlement in the middle Dunajec river valley, Acta Archaeologica Carpathica 55, w druku.

Poleski Jacek
2004 Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca, Kraków.
2004a Naszacowice. Ein Frühmittelalterlicher Burgwall am Dunajec: Stratigraphie, Chronologie, Architektur, Kraków.

Przybyła Marcin S.
2009 Intercultural contacts in the Western Carpathians area at the turn of the 2nd and 1st millennia BC, Narodowe Centrum Kultury: Warszawa 2009.
2017 The formation and breakdown of the Carpathian social networks – a discussion on the archaeological record from the Bronze Age Upper Vistula river, (w:) The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Age (red. P. Urbańczyk), tom 3 (2000-500 BC), Warszawa, 188-262.

Szybowicz Adam, Szybowicz Barbara, Poleski Jacek
1998 Wczesnośredniowieczne grodzisko w Marcinkowicach, Acta Archaeologica Carpathica, 34 (1997-1998), 77-92.