Projekt i współpraca

Informacje o Projekcie Naukowym:

Od 2010 roku badania wykopaliskowe w Maszkowicach realizowane są przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierowanie projektem: Marcin S. Przybyła (w latach 2018-2019 prace w terenie prowadzone wspólnie z Joanną Jędrysik)

Zespół opracowujący źródła archeologiczne: Joanna Jędrysik, Mateusz Jurek, Bartosz Klose, Jan Ledwoń, Magdalena Makiel, Oscar Mancini, Joanna Markiewicz, Ewa Rydzewska, Miłosz Strojek, Adam Vitoš, Aleksandra Wójcik

Konsultacje i opracowania specjalistyczne: A. Mueller-Bieniek, M. Moskal-del Hoyo, M.S. Przybyła (archeobotanika), K. Korzeń (palinologia), U. Gocman, J. Wilczyński, S. Pospuła-Wędzicha (archeozoologia), M. Makiel (mikromorfologia nawarstwień), M.M. Przybyła, M. Podsiadło (geofizyka), O. Vitoš, J. Mugaj (zabytki kamienne), E. Gorczyca, K. Krzemień, M. Wasilewski (konsultacja geomorfologiczna), J. Dybiec (historia regionu), S. Knutelski (entomologia).

Projekt finansowany jest przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przez Narodowe Centrum Nauki ze środków programów OPUS 5 (2013/11/B/HS3/04404) i OPUS 10 (2015/19/B/HS3/01053).

Instytut Archeologii UJ
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków
Dr hab. Marcin S. Przybyła, Prof. UJ
Kontakt e-mail: marcin.przybyla@uj.edu.pl

Współpraca w zakresie popularyzacji Stanowiska Maszkowice:

Głównym organizatorem działań popularyzujących odkrycia naukowe na Górze Zyndrama stało się od 2017 roku Towarzystwo Karpackie.

21 lutego 2019 roku została podpisana umowa współpracy pomiędzy Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Towarzystwem Karpackim w zakresie wspólnych działań na rzecz utworzenia na „Górze Zyndrama” rezerwatu archeologicznego eksponującego oryginalnie zachowane i częściowo odbudowane na miejscu relikty muru z epoki brązu.

Dane Stowarzyszenia:
Towarzystwo Karpackie
ul. Śmiała 47/2
01-526 Warszawa
Adres do korespondencji:
02-218 Warszawa, skr. poczt. nr 9
KRS numer: 000084809
Bank: PKO BP XVIII o/W-wa;
Numer konta: 75 1020 1185 0000 4602 0074 3104
Kontakt Rada TK: radatk2017@gmail.com
Adres strony internetowej: www.karpaccy.pl

Skrócona informacja o celach statutowych Towarzystwa Karpackiego:

Towarzystwo Karpackie jest stowarzyszeniem, które działa od 1990 roku i zrzesza miłośników Karpat, niezależnie od ich narodowości, obywatelstwa i miejsca zamieszkania, dla których przyroda, kultura i historia Karpat są przedmiotem szczególnego zainteresowania oraz działalności poznawczej, badawczej, artystycznej, kulturalnej i społecznej.

Towarzystwo Karpackie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków oraz w oparciu o środki własne oraz pozyskane od darczyńców.

Celami Towarzystwa Karpackiego są zwłaszcza: prowadzenie, inspirowanie i wspieranie studiów oraz badań naukowych, a także publikowanie i popularyzowanie ich wyników; podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kulturowego Karpat; popularyzowanie wiedzy o Karpatach pojmowanych jako fenomen kulturowo-historyczny.

Towarzystwo Karpackie realizuje swoje cele poprzez: a) działalność naukowo-badawczą; b) organizowanie otwartych spotkań Towarzystwa poświęconych prezentowaniu efektów jego działalności; c) organizowanie sesji naukowych, wykładów i prelekcji informujących o aktualnym stanie badań i popularyzujących wiedzę o Karpatach; d) organizowanie wystaw poświęconych tematyce karpackiej; e) prowadzenie działalności wydawniczej; f) organizowanie wycieczek i innych formy działalności turystyczno-krajoznawczej na terenie Karpat; g) utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi, muzealnymi, towarzystwami regionalnymi i turystyczno-krajoznawczymi podejmującymi tematykę karpacką w kraju i za granicą; h) występowanie do władz państwowych i regionalnych z wnioskami i opiniami w sprawach dotyczących Karpat.

Współpraca z innymi podmiotami wspierającymi:

Dom Sądecki zainicjował zwiedzanie Stanowiska na Górze Zyndrama od roku 2014 w oparciu o cyklicznie organizowane Plenery Ceramiczne oraz zaprosił do współpracy Towarzystwo Karpackie, które objęło patronat nad Sądecką Watrą Archeologiczną.

Instytucje, podmioty oraz osoby wspierające w przeszłości działania informacyjne oraz organizacyjne na Górze Zyndrama:

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Starosta Powiatu Nowosądeckiego, Rada Powiatu Nowosądeckiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie, Gmina Łącko, Sołtys Maszkowic, Ośrodek Kultury w Łącku, Parafia Św. Jan Chrzciciela w Łącku, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łąckiej i Almanach Łącki, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, P.P.U.H. „Tłocznia Maurer” i CIT w Nowym Sączu oraz wiele innych podmiotów i osób.