Nowe Badania

Prezentujemy listę publikacji prezentujących wyniki realizowanego obecnie projektu badań archeologicznych na Górze Zyndrama (są to zarówno teksty naukowe jak i popularnonaukowe). Część z publikacji udostępniamy online.

Jan Ledwoń 2022 Były sobie świnki trzy – figurki zoomorficzne z Góry Zyndrama, Archeologia Żywa 2(84), 28-33.

Joanna Markiewicz 2022 Historia zapisana w ziemi, czyli Karpaty Zachodnie we wczesnej epoce żelaza, Gazeta Górska, zima 2022, 56-67.

Barbora Lofajová Danielová, Joanna A. Markiewicz, Marcin S. Przybyła, Jan Ledwoń 2021 “Late Hallstatt” hillforts in the Western Carpathians: new contribution to an old discussion, Acta Archaeologica Carpathica 56: 221–256.

Jędrysik Joanna, Przybyła Marcin
2019 Bronze Age fortified settlement on Zyndram’s Hill at Maszkowice (Polish Carpathians), (w:) K.P. Fischl, T.L. Kienlin (red.), Beyond divides – The Otomani-Füzesabony phenomenon. Current approaches to settlement and burial in the north-eastern Carpathian Basin and adjacent areas, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 345, Bonn, 13-31. Link

Jędrysik Joanna, Przybyła Marcin S.
2018 The Early Bronze Age Stone Fortifications of the Maszkowice hillfort (Polish Carpathians). Product of an Adaptive Mind or idée fixe?, (w:) Bronze Age Fortresses in Europe. Proceedings of the Second International LOEWE Conference, 9-13 October 2017 in Alba Iulia (red. S. Hansen, R. Krause), Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 335, Prähistorische Konfliktforschung 3, Bonn 2019, 141-160. Link

Jędrysik Joanna, Przybyła Marcin S.
2018, Bronze Age fortified settlement on Zyndram’s Hill at Maszkowice (Polish Carpathians), Gesta XVII/2 (2018), 9-33. Link

Przybyła Marcin S., Jędrysik Joanna
2018, A classification of bone, antler, teeth and horn objects from the Early Bronze Age fortified settlement in Maszkowice, Sprawozdania Archeologiczne 70, 269-296. Link

Jędrysik Joanna, Przybyła Marcin S.
2018, Prehistoryczna kamienna architektura na Górze Zyndrama w Maszkowicach. Wytwór lokalnej adaptacji czy idée fixe przybyszów z południa Europy?, Archeologia Żywa 3(69), 4-11.

Przybyła Marcin S.
2018, Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny. Archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach, Kraków.

Klose Bartosz
2018 Rezultaty badań archeologicznych we wschodniej strefie stanowiska 1 w Maszkowicach, pow. Nowy Sącz, na przykładzie analizy materiału ceramicznego z wykopów I-III z roku 1961, maszynopis pracy licencjackiej, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Ledwoń Jan
2018 Rezultaty badań archeologicznych we wschodniej strefie stanowiska 1 w Maszkowicach, pow. Nowy Sącz, na przykładzie analizy materiału ceramicznego z wykopów IV-VIII z roku 1960, maszynopis pracy licencjackiej, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Przybyła Marcin S., Jędrysik Joanna
2017, Recycled fortifications: the Late Bronze and Iron Age settlement in Maszkowice (Western Carpathians), (w:) B. Heeb, A. Szentmiklosi, R. Krause, M. Wemhoff (red.), Fortifcations: Rise and Fall of Defended Sites In Late Bronze and Early Iron Age Of South-East Europe. Internat. Conference in Timișoara, Romania from November 11th to 13th, 2015, Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 21, Berlin, s. 91–106. Link

Przybyła Marcin S.
2016, Early Bronze Age stone architecture discovered in Polish Carpathians, Archäologisches Korrespondenzblatt 46/3, 291–308. Link

Przybyła Marcin S., Przybyła Marcin M., Skonecza Magdalena, Szczepanik Piotr
2015, Fortyfikacje osiedla z epoki brązu i epoki żelaza w Maszkowicach (Karpaty Zachodnie) w świetle badań geofizycznych i nowych badań wykopaliskowych, (w:) J. Gancarski (red.) Pradziejowe osady obronne w Karpatach, Krosno, 171–198. Link

Przybyła Marcin S., Skonecza Magdalena
2014, The Bronze Age settlement in Maszkowice (Western Carpathians) – analyses and interpretations, (w:) T. Kienlin i in. (red.) Settlement, Communication and Exchange around the Eastern Carpathians in European Context, Archaeopress Archaeology Series, Oxford 265–285. Link

Skoneczna Magdalena
2014, Wyniki badań wykopaliskowych wschodniej krawędzi stanowiska w Maszkowicach (pow. Nowy Sącz) przeprowadzonych w sezonach 2010 i 2011 – rekonstrukcja procesu formowania się stanowiska archeologicznego, maszynopis pracy magisterskiej, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Vitoš Olga
2013, Chronologia narzędzi kamiennych ze stanowiska Maszkowice 1, gm. Łącko, (w:) M. Nowak, D. Stefański, M. Zając (red.) Retusz – jak i dlaczego? „Wieloperspektywiczność elementu twardzowego”, Prace Archeologiczne 66: Studia, 259–280.

Skoneczna Magdalena
2012, Dwa metry w głąb przeszłości, Archeologia Żywa 2/2012, 44–46.

Przybyła Marcin S., Skoneczna Magdalena, Vitoš Adam
2012, Interregional contacts or local adaptation? Studies on the defensive settlement from the Bronze and Early Iron Age in Maszkowice (Western Carpathians), (w:) M. Jaeger, K.P. Fischl, J. Czebreszuk (red.) Enclosed Space – Open Society. Contact and exchange in the context of Bronze Age Defensive Settlements in Central Europe, Studia nad Pradziejami Europy Środkowej – Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, 7, Bonn, 227–275. Link

Vitoš Adam
2011, Osiedle obronne na stanowisku nr 1 w Maszkowicach w świetle badań z 1971 roku, maszynopis pracy magisterskiej, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Przybyła Marcin S., Skonecza Magdalena
2011, The fortified settlement from the Early and Middle Bronze Age at Maszkowice, Nowy Sącz district (Western Carpathians). Preliminary results of studies conducted in the years 2009–2012, Recherches Archéologiques NS 3, 5–66. Link