Kategorie
Blog Badawczy

Brak odkryć też może być ciekawym wynikiem, czyli badania nieinwazyjne w Jazowsku

JOANNA JĘDRYSIK

Archeolog, zastanawiając się nad rolą i pozycją badanego przez siebie stanowiska, analizuje liczne aspekty jego położenia w lokalnej i ponadregionalnej sieci osadniczej. Od samego początku nowych badań staramy się określić potencjał zarówno środowiskowy, jak i demograficzny terenów położonych nad górnym Dunajcem w czasach, w których zamieszkane było osiedle na Górze Zyndrama w Maszkowicach. Oznacza to, że poza samym badanym przez nas wykopaliskowo stanowiskiem prowadzimy badania w celu identyfikacji dotychczas nieznanych punktów osadniczych z regionu.

Kategorie
Blog Badawczy

Kamienna brama zamiast fosy

MARCIN PRZYBYŁA

Planując wraz z końcem poprzedniego sezonu cele stojące przez kolejną akcją wykopaliskową, nastawialiśmy się głównie na kontynuację otwartych już w roku 2016 wykopów. Sytuacja na stanowisku zaczęła się klarować i wydawało się nam, że możemy już przewidzieć dalszy ciąg – po zakończonej eksploracji podłóg domów zagłębimy się w nasyp i odsłonimy kolejny kawałek muru z wczesnej epoki brązu, uzyskując w ten sposób wgląd w imponujący, pięćdziesięciometrowy odcinek fortyfikacji.

Kategorie
Blog Badawczy

Ślady na kościach

JOANNA JĘDRYSIK

Przedmioty wykonane z kości zwierzęcych, zębów, rogu i poroża stanowiły w prehistorii istotny element kultury materialnej. Mieszkańcy osady w Maszkowicach również wykorzystywali na co dzień ozdoby i narzędzia wykonane z tego typu surowców. Świadczyć może o tym kolekcja zabytków, całkiem pokaźna jak na warunki karpackiego osiedla, odkrytych w trakcie dawnych badań i nowej kampanii wykopaliskowej. Niedawno poddaliśmy analizie wszystkie przedmioty oraz półprodukty wykonane z materiałów pochodzenia odzwierzęcego, związane z najstarszą fazą istnienia osiedla na Górze Zyndrama (ok. 1750–1550 r. p.n.e.). 

Kategorie
Blog Badawczy

Profil pyłkowy z osadu torfowiskowego w Zbludzy

KATARZYNA KORZEŃ

Badania paleobotaniczne, a w szczególności analizy palinologiczne często przeprowadza się w obrębie lub w bliskim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych. Poddając analizie próbki pobrane bezpośrednio w obrębie obiektów archeologicznych, możemy dowiedzieć się sporo na temat tego, jak wyglądało tam życie mieszkańców. Na podstawie strzępków informacji, jakie po sobie pozostawili w postaci fragmentów roślin i ich pyłku, często możliwe jest określenie, co jedli, czego używali w ogniskach, co przynosili do osady, czasem nawet czym ozdabiali swoje siedliska albo dekorowali zmarłych.

Kategorie
Blog Badawczy

O pożytkach płynących z planigrafii

MARCIN PRZYBYŁA

Do pożytków płynących z wykorzystywania pełnego namierzania zabytków (planigrafii) nie trzeba archeologów przekonywać, nawet jeśli ze względu na ograniczenia czasowe wciąż nie jest to zabieg często praktykowany. Szczególnego znaczenia procedura ta nabiera wówczas, gdy na badanym przez nas stanowisku trudno jest jednoznacznie wyróżnić odrębne struktury, w których zdeponowany był materiał. To znaczy brak jest wyraźnych śladów zagłębionych w ziemię jam lub zarysów podłóg budynków.